Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Renofa Kozijntechniek

HOOFDSTUK I ALLE CONTRACTEN


Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Lid 1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de koop- en verkoop, levering, plaatsing, be- en/of verwerking van de producten en diensten, die Renofa Kozijntechniek verkoopt, bewerkt, levert, plaatst, be- en/of verwerkt, een en ander in de ruimste zin des woords.
 

Lid 2: Op de tussen Renofa Kozijntechniek en haar wederpartij (hierna: de ‘koper’) gesloten overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan de onderhavige, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk door Renofa Kozijntechniek is bevestigd.


Artikel 2 Overeenkomst

Lid 1: De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het door of namens Renofa Kozijntechniek aan de koper aangeboden koopcontract. Een naderhand aan de koper verzonden orderbevestiging geldt slechts als een bevestiging van de reeds tot stand gekomen overeenkomst.
 

Lid 2: De koper wordt ermee bekend geacht dat adviseurs en/ of (gevolmachtigd) vertegenwoordigers van Renofa Kozijntechniek slechts bevoegd zijn overeenkomsten conform de voorgedrukte koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden te sluiten. Tot het overeenkomen van afwijkingen en aanvullingen daarop zijn slechts bestuurders van Renofa Kozijntechniek bevoegd. Dergelijke afwijkingen en aanvullingen kunnen pas tegen Renofa Kozijntechniek worden ingeroepen nadat deze door laatstgenoemde schriftelijk zijn vastgelegd.
 

Lid 3: Indien de overeenkomst met meerdere wederpartijen wordt gesloten, wordt elk van hen als de ‘koper’ in de zin van deze overeenkomst beschouwd en zijn zij hoofdelijk voor de verplichtingen aansprakelijk. Zij geven elkaar door ondertekening van de overeenkomst toestemming voor het sluiten daarvan indien en voor zover de wet een toestemming voorschrijft.
 

Artikel 3 Prijs

Lid 1: De overeengekomen prijs is inclusief BTW.
 

Lid 2: De overeengekomen prijs kan, behoudens het bepaalde in artikel 5, door Renofa Kozijntechniek niet achteraf worden verhoogd, tenzij door toedoen van de koper de levering wordt uitgesteld of vertraagd met een periode langer dan drie maanden en in die periode kostprijsfactoren een verhoging hebben ondergaan.


Artikel 4 Vervoer, aflevering en adres:

Lid 1: Aflevering vindt plaats op het woonadres van de koper dan wel een ander in de overeenkomst voor de koper vermeld adres.


Lid 2: Renofa Kozijntechniek kan alle mededelingen aan het door de koper opgegeven adres doen tenzij en totdat een adreswijziging schriftelijk is doorgegeven.


Lid 3: Vervoer en opslag van de door de koper gekochte goederen is voor rekening van Renofa Kozijntechniek.


Artikel 5 Montage:

Lid 1: Montage van de gekochte goederen vindt plaats indien dit schriftelijk is overeengekomen.


Lid 2: Onder montage wordt verstaan: demontage van oude kozijnen, montage van nieuwe kozijnen, afwerken aan de buitenzijde met een afdichtband en overige (de)montage zoals is overeengekomen volgens koopovereenkomst.


Lid 3: Renofa Kozijntechniek zal bij de montage steeds de nodige zorg betrachten. Gelet op de aard van de overeenkomst en de aard van de uit te voeren werkzaamheden, n.l. een ingrijpende verbouwing, is de koper bekend met de daar bij behorende risico`s en worden deze door de koper uitdrukkelijk geaccepteerd. Mocht er bij montage schade ontstaan welke het gevolg is van schuld door Renofa Kozijntechniek, dan zal deze schade tegen dagwaarde worden vergoed. De dagwaarde wordt door een door Renofa Kozijntechniek aan te wijzen derde bepaald. Indien de koper met de bepaalde dagwaarde niet akkoord gaat, kan hij of zij op eigen kosten een contra-expertise laten verrichten. Schade welk het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen, rollagen of andere al dan niet verborgen oorzaken welke voor de montage reeds aanwezig waren, behoeft Renofa Kozijntechniek niet te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade ten gevolge van overmacht of schuld van derden. De koper heeft niet het recht om schade te compenseren met de koopprijs.


Lid 4: Afwerking van de dagkant met kunststof afwerkhoek vindt alleen plaats indien dit is overeengekomen. Werkzaamheden aan stucwerk of gipsplaat worden niet als afwerking beschouwd.


Lid 5: Indien na het afsluiten van de overeenkomst blijkt dat voor het deugdelijk monteren van de gekochte goederen nog aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn dan dient de koper hieraan zijn medewerking te verlenen. De kosten van deze aanvullende bouwkundige voorzieningen zullen als meerwerk aan de koper in rekening worden gebracht. Indien de kosten meer bedragen dan 25% van het oorspronkelijk orderbedrag zal Renofa Kozijntechniek de koper hiervan mededeling doen. De koper kan dan de overeenkomst ontbinden, tenzij Renofa Kozijntechniek aanbiedt de kosten voor zover meer dan de bedoelde 25% bedragen voor haar rekening te nemen.


Artikel 6 Asbest:

Lid 1: De koper is gehouden vooraf of bij het aangaan van de koopovereenkomst de aanwezigheid van asbest en/of ander potentieel gevaarlijk materiaal in (het deel van) de onroerende zaak waar Renofa Kozijntechniek werkzaamheden verricht of beoogt te gaan verrichten te melden aan Renofa Kozijntechniek. Mocht koper dit hebben verzuimd, doet hij dat alsnog zo spoedig mogelijk, uiterlijk bij het inmeten van de bestelde producten.


Lid 2: Indien er bij opmeting en/of montage vermoed wordt dat er in het gebouwde dergelijke materiaal, waarmee Renofa Kozijntechniek op dat moment nog niet bekend was, aanwezig is, worden de werkzaamheden opgeschort of gestaakt. Renofa Kozijntechniek kan in dat geval, naar haar inzicht, op elk moment afzien van (verdere) uitvoering van de overeenkomst zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Zij kan onderzoek naar het materiaal laten doen en dit in overleg met de koper laten verwijderen door een door haar aan te wijzen partij. Renofa Kozijntechniek beoordeelt of en onder welke voorwaarden de werkzaamheden alsnog kunnen aanvangen dan wel worden hervat.


Lid 3: Koper, niet Renofa Kozijntechniek, is verantwoordelijk voor het melden van de aanwezigheid van asbest en/of ander potentieel gevaarlijk materiaal bij de bevoegde instanties. Indien voor het verwijderen van materiaal een (omgevings)vergunning benodigd is, is het risico voor het niet verkrijgen van deze vergunning voor de koper. Indien een vergunning voor het verwijderen van materiaal niet wordt verkregen, heeft Renofa Kozijntechniek het recht haar verplichtingen op te schorten dan wel deze te beëindigen. De tot dat moment gemaakte kosten en de gederfde winst komen in dat geval voor rekening van de koper.


Lid 4: Alle kosten die als gevolg van de mogelijke aanwezigheid van asbest en/of ander potentieel gevaarlijk materiaal gemaakt worden, waaronder de kosten van onderzoek, kosten voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunning, kosten van verwijdering, kosten door eventueel noodzakelijke aanpassing van de koopovereenkomst en/of het aanpassen van de te leveren producten, kosten van het eventueel terugbrengen van het gebouwde in de oorspronkelijke staat, kosten door vertraging, alsmede de kosten van begeleiding van het vorenstaande door Renofa Kozijntechniek, komen voor rekening van de koper en zijn niet inbegrepen in de in de koopovereenkomst opgegeven prijs. Het voorgaande geldt ook indien Renofa Kozijntechniek gebruik maakt van haar recht van de verdere uitvoering van de overeenkomst af te zien als omschreven in lid 2.


Artikel 7 Vergunningen:

Lid 1: Indien er voor het plaatsen van de bij Renofa Kozijntechniek gekochte producten vergunningen benodigd zijn, is het risico van het niet verkrijgen van deze vergunningen voor de koper. Het niet verkrijgen van een benodigde vergunning, is nimmer reden voor koper om de koopovereenkomst niet gestand te hoeven doen, tenzij schriftelijk een voorbehoud als bedoeld in lid 3 is gemaakt.


Lid 2: Alle kosten die aan het verkrijgen van een benodigde vergunning zijn verbonden, komen voor rekening van de koper.


Lid 3: Indien de overeenkomst is gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de koper ter zake een vergunning kan verkrijgen dan dient aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan, wil koper zich op de opschortende voorwaarde kunnen beroepen: a) koper moet binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst de benodigde vergunningen hebben aangevraagd; b) Aan ieder verzoek om inlichtingen door de vergunning verlenende instantie zal binnen veertien dagen door koper zijn voldaan; c) De koper zal alle stukken gericht aan of ontvangen van de vergunning verlenende instantie binnen veertien dagen na verzending respectievelijk ontvangst in kopie naar Renofa Kozijntechniek hebben gestuurd; d) Bij een afwijzende beschikking op de door of namens koper gedane aanvraag van de benodigde vergunningen is de koper gehouden daartegen elk mogelijk rechtsmiddel in te stellen.


Lid 4: Indien niet aan alle in lid 3 genoemde voorwaarden is voldaan, wordt de vergunning voor de uitvoering van deze overeenkomst geacht te zijn verleend. Het ontbreken van de vergunning is alsdan voor risico van de koper.

 

Artikel 8 Financiering / Hypotheek

Lid 1: Indien in de koopovereenkomst geen financieringsvoorbehoud als bedoeld in artikel 18 is opgenomen, komt het risico van het niet verkrijgen van de benodigde financiering voor rekening van de koper.


Lid 2: Indien de koopovereenkomst is gesloten onder voorbehoud van ‘financiering/ hypotheek’ kan de koper zich slechts op het niet verkrijgen van de financiering beroepen indien deze aan Renofa Kozijntechniek tenminste twee gemotiveerde schriftelijke verklaringen van erkende kredietverstrekkende instellingen overlegt waarin deze weigeren aan de koper een krediet ter hoogte van het orderbedrag tegen de in het algemeen voor dergelijke kredieten door deze instellingen gehanteerde voorwaarden te verstrekken. De koper dient deze verklaringen te overleggen binnen 30 dagen nadat Renofa Kozijntechniek de koper heeft verzocht om informatie te verstrekken over de financiering en expliciet heeft gewezen op het gevolg van het niet tijdig overleggen van de in de eerste volzin van dit lid bedoelde afwijzingen, te weten het verval van een beroep op het voorbehoud van financiering. Renofa Kozijntechniek verlengt bedoelde termijn van 30 dagen op een schriftelijk verzoek van de koper dat wordt onderbouwd met afschriften van de financieringsaanvragen. Lid 3: Indien de koper niet aan het in lid 2 gestelde voldoet, komt de koper geen beroep op de ontbinding van de overeenkomst onder verwijzing naar het feit dat door hem geen financiering kan worden verkregen toe.

 

Artikel 9 Annulering

Lid 1: Indien op de koopovereenkomst de Colportagewet van toepassing is, kan de koper deze overeenkomst kosteloos ontbinden door een mededeling aan Renofa Kozijntechniek binnen veertien dagen na ontvangst van de door koper en Renofa Kozijntechniek ondertekende overeenkomst en nadat aan alle eisen van artikel 24 lid 2 Colportagewet is voldaan.


Lid 2: Indien op de koopovereenkomst de Colportagewet niet van toepassing is of in het geval de Colportagewet wel van toepassing en de in lid 1 genoemde termijn van veertien dagen ongebruikt is verstreken, kan de koper de overeenkomst eveneens annuleren dan wel tussentijds opzeggen, bij voorkeur per (aangetekende) brief. Renofa Kozijntechniek komt bij een dergelijke annulering/opzegging de opdrachtsom verminderd met de besparingen die daaruit voortvloeien toe. Voor het geval de door Renofa Kozijntechniek te leveren zaken nog niet zijn geproduceerd/ aangekocht op het moment dat de annulering/opzegging Renofa Kozijntechniek bereikt, wordt dit bedrag van de besparingen tussen partijen vastgesteld op 70% van de opdrachtsom. De koper is in dat geval 30% van de opdrachtsom verschuldigd. In het geval door Renofa Kozijntechniek te leveren zaken reeds zijn geproduceerd/ aangekocht en eventueel gemonteerd, levert de administratie van Renofa Kozijntechniek volledig bewijs op van de extra kosten die door de koper bovenop de hiervoor aangehaalde 30% van de opdrachtsom zijn verschuldigd.


Lid 3: In het geval de koper niet uiterlijk vier maanden na ondertekening van de overeenkomst de gekochte zaken heeft afgenomen, dan wel Renofa Kozijntechniek uit mededelingen of stilzwijgen van de koper heeft mogen opmaken dat deze de gekochte zaken niet (meer) wenst af te nemen, wordt vermoed dat de koper de overeenkomst met inachtneming van lid 2 heeft geannuleerd. De koper is dan de in dat lid vermelde vergoeding verschuldigd.

 

Artikel 10 Levertijd

Lid 1: Levering geschiedt binnen een termijn van zes maanden nadat de koper Renofa Kozijntechniek a) in de gelegenheid heeft gesteld de exacte maten van het pand waarin de producten geplaatst dienen te worden op te nemen en b) in voorkomend geval heeft bericht dat op een eventueel overeengekomen voorbehoud van financiering geen beroep zal worden gedaan.


Lid 2: Indien echter vertragingen ontstaan ten gevolge van wijziging van werkomstandigheden of ten gevolge van vertraagde levering aan Renofa Kozijntechniek van de benodigde grond- en / of hulpstoffen of ten gevolge van andere Renofa Kozijntechniek betreffende omstandigheden wordt de overeengekomen levertijd automatisch verlengd tot het moment waarop Renofa Kozijntechniek weer leveren kan.


Lid 3: Indien de overeengekomen datum van levering met meer dan 12 maanden wordt overschreden, kan koper de overeenkomst ontbinden, tenzij de overschrijding te wijten is aan omstandigheden welke voor rekening van koper komen.


Lid 4: In geval van levering “op afroep” dient de afroep plaats te vinden uiterlijk zes maanden na het tot stand komen van de overeenkomst. Vindt de afroep niet of niet tijdig plaats, dan dient de koper de werkelijk gemaakte kosten of het positieve contractsbelang zoals omschreven in artikel 9 lid 2 van deze voorwaarden te vergoeden, een en ander naar keuze van Renofa Kozijntechniek.


Lid 5: Indien Renofa Kozijntechniek de overeengekomen datum van levering mocht overschrijden, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade aan de koper.

 

Artikel 11 Klachten

Lid 1: Klachten ter zake van gebrekkige levering of montage dienen binnen twee weken nadat deze door koper zijn ontdekt schriftelijk aan Renofa Kozijntechniek te worden medegedeeld.


Lid 2: Indien de klacht door Renofa Kozijntechniek wordt geaccepteerd, draagt zij voor kosteloos herstel zorg, tenzij het gebrek te wijten is aan een oorzaak welke volgens de in het verkeer geldende opvattingen voor risico van de koper komt.

 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde zaken blijven eigendom van Renofa Kozijntechniek totdat de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 13 Betaling

Lid 1: Betaling van de facturen van Renofa Kozijntechniek dient binnen vijf dagen na factuurdatum te zijn ontvangen op het door Renofa Kozijntechniek opgegeven rekeningnummer.


Lid 2: Koper zal op verzoek van Renofa Kozijntechniek een ongeclausuleerde standaardbankgarantie verstrekken voor het bedrag dat Renofa Kozijntechniek van de koper te vorderen heeft dan wel zal hebben. De bankgarantie dient in het bezit van Renofa Kozijntechniek te zijn ten minste één week voor datum van aanvang montage, en dient geldig te zijn na minimaal één maand na datum montage. Indien de bankgarantie niet tijdig in het bezit van Renofa Kozijntechniek, zal de geplande montage geen doorgang vinden. Renofa Kozijntechniek zal de kosten uit hoofde van de geplande montage in dat geval op de koper kunnen verhalen. De kosten die gepaard gaan met de bankgarantie neemt Renofa Kozijntechniek voor haar rekening, mits deze voorafgaand door haar zijn goedgekeurd.


Lid 3: Betaling van een eventueel krachtens artikel 9 verschuldigde vergoeding dient binnen vijf dagen na datum van het eerste verzoek van Renofa Kozijntechniek aan koper tot betaling van die vergoeding te zijn ontvangen op het door Renofa Kozijntechniek opgegeven rekeningnummer.


Lid 4: Bij overschrijding van een betalingstermijn zal koper van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist, in gebreke zijn. Tevens is de koper in dat geval met ingang van genoemde datum de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, zonder dat er een nadere aanzegging is vereist.

 

Artikel 14 Garantie, service- en nadere werkzaamheden

Lid 1: Renofa Kozijntechniek garandeert dat de door haar zelf geleverde goederen geschikt zijn voor het gebruik waar deze voor bestemd zijn. Deze garantie geldt bij de navolgende goederen voor de daarachter vermelde duur vanaf datum van montage: – kleurechtheid, constructie en montage: 10 jaar; – luchtdichtheid van glas: 10 jaar; – deugdelijkheid van hang- en sluitwerk: 3 jaar; – deugdelijkheid van kit: 1 jaar. Voor door derden (aangewezen door Renofa Kozijntechniek) geleverde goederen geldt de door deze derden daarop gegeven garantie wat omvang en duur betreft tevens voor de klant. Indien een leverancier door de klant is aangewezen, kan Renofa Kozijntechniek volstaan met het doorverwijzen van de klant naar deze leverancier. Een garantie geldt uitsluitend bij normaal gebruik en onderhoud volgens de voorschriften.


Lid 2: Buiten de garantie vallen: kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid, beschadigingen die het gevolg zijn van onjuist gebruik, vormveranderingen in bouwkundige constructies, niet op juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden en/ of het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen door anderen dan Renofa Kozijntechniek. Voorts is van garantie uitgesloten schade ten gevolge van storm, overstroming, blikseminslag en andere calamiteiten, alsmede braak, molest en dergelijke.


Lid 3: De garantie omvat uitsluitend de vervanging of het herstel van geleverde goederen, naar keuze van Renofa Kozijntechniek.


Lid 4: De garantie vervalt indien de koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renofa Kozijntechniek reparatie- of andere werkzaamheden aan het geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten door derden.


Lid 5: De koper die (nog) niet aan het in de artikelen 11 lid 1, 13 en dit artikel bepaalde voldoet, kan jegens Renofa Kozijntechniek geen beroep op enige garantie doen.


Lid 6: Indien om welke reden dan ook een klant geen beroep op een garantie toekomt voor een bepaalde inspectie of reparatie, komen de kosten van de inspectie, reparatie, materialen, vervoer en dergelijke voor rekening van de klant.


Lid 7: Niets in dit artikel doet af aan eventuele rechten die de klant krachtens dwingend recht toekomen.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Renofa Kozijntechniek is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico onder de betreffende verzekering. In het geval om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt onder een aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de betreffende opdracht gefactureerde en betaalde bedrag, met een maximum van EUR 5.000.

 

Artikel 16 Foldermateriaal

De koper zal zich nimmer kunnen beroepen op vermeldingen of kwalificaties in folder- dan wel reclamemateriaal afgegeven door Renofa Kozijntechniek. De daarin gedane mededelingen met betrekking tot technische specificatie en dergelijke kunnen mogelijk slechts bij benadering juist zijn. Koper kan zich er niet op beroepen dat het geleverde niet overeenstemt met hem getoonde modellen. Deze modellen worden slechts bij wijze van aanduiding getoond.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De met Renofa Kozijntechniek gesloten overeenkomsten en de rechtsverhoudingen die daaraan vooraf gaan en op volgen worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden beslecht door de krachtens de wet bevoegde rechter. Indien de wet geen bevoegde rechter in Nederland aanwijst, neemt de in Almelo bevoegde rechter kennis van vorderingen, tenzij wet of verdrag dwingend anders voorschrijven.
 

HOOFDSTUK II VOORBEHOUD VAN HYPOTHEEK/FINANCIERING

Artikel 18 Voorbehoud hypotheek / financiering

Dit hoofdstuk is van toepassing indien de overeenkomst tussen Renofa Kozijntechniek en de koper is aangegaan onder voorbehoud van financiering, al dan niet onder verstrekking van een recht van hypotheek. Een dergelijk voorbehoud dient schriftelijk te worden aangegaan door aantekening in het betreffende vlak op het formulier van de koopovereenkomst. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 en het navolgende kan deze overeenkomst in dat geval door de koper worden ontbonden indien hij geen financiering voor de bij Renofa Kozijntechniek gekochte zaken en / of diensten kan verkrijgen. Bij een ontbinding ten gevolge van een geldig beroep op het financieringsvoorbehoud is geen van partijen de ander een schadevergoeding verschuldigd.


Artikel 19 Medewerking onderzoek hypotheek / financiering

Teneinde het mogelijk te maken voor de aangezochte bank(en) de mogelijkheden van financiering van de aankoop voor de koper te onderzoeken verplicht de laatste zich om op eerste verzoek van de bank terstond volledige en juiste inlichtingen te verstrekken omtrent zijn vermogens- en inkomenspositie, desgevraagd schriftelijk en met bewijsstukken gespecificeerd.


Artikel 20 Gedeeltelijke of voorwaardelijke hypotheek / financiering

Lid 1: Indien de bank de koper geen financiering kan verschaffen voor het in de overeenkomst vermelde bedrag doch wel voor een lager bedrag, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen tot dit lagere bedrag. De goederen en diensten die in dat geval door Renofa Kozijntechniek ter beschikking worden gesteld zullen een waarde vertegenwoordigen tot ten hoogste dit lagere bedrag.


Lid 2: Indien Renofa Kozijntechniek en de koper omtrent de keuze van te leveren goederen en diensten als in lid 1 bedoeld niet binnen vier weken na goedkeuring van de bank tot overeenstemming kunnen komen, is elk der partijen bevoegd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, waarbij de koper een vergoeding als omschreven in artikel 9 lid 2 aan Renofa Kozijntechniek is verschuldigd.


Lid 3: Indien de koper slechts financiering kan verkrijgen onder de voorwaarde dat hij een zekerheidsrecht doet vestigen op zijn onroerende of roerende za(a)k(en) of vermogensrechten ten behoeve van de bank, dan is de koper verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan een dergelijke vestiging van zekerheden.


Lid 4: Indien de koper weigert zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van het door de bank verlangde zekerheidsrecht binnen vier weken na daartoe te zijn verzocht, is elk der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, waarbij de koper een vergoeding als omschreven in artikel 9 lid 2 aan Renofa Kozijntechniek is verschuldigd.


Artikel 21 Na acceptatie hypotheek / financiering

Nadat de bank de koper financiering heeft verleend, draagt Renofa Kozijntechniek zorg voor de terbeschikkingstelling van de bestelde goederen, zoveel mogelijk met inachtneming van de oorspronkelijk overeengekomen datum van levering.


Artikel 22 Verzekering risico bij hypotheek / financiering

Indien de verzekeraar van arbeidsongeschiktheids- en/of het werkeloosheids- en/of andere te verzekeren risico’s de koper uitsluitend dekking wenst te verlenen onder uitsluiting van bepaalde bijzondere risico’s of onder bepaalde bijzondere voorwaarden, dan geeft dit de koper niet het recht de overeenkomst op grond daarvan te ontbinden. De koper is alsdan gehouden de risico’s op aangeboden wijze te laten verzekeren. Indien de koper in het geheel niet geaccepteerd wordt door de verzekeraar ten aanzien van de in de vorige volzin vermelde te verzekeren risico’s dan is de koper gehouden de overeenkomst met Renofa Kozijntechniek na te komen,, ongeacht of deze risico’s zijn verzekerd.

Vraag vrijblijvend gratis advies!

Wij zullen zo snel mogelijk een reactie geven.

De persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.